Uluslararası Öğrenci Kongreleri MUISC 2016

Eğitim Fakültesi

31 Mart- 01 Nisan 2016

Teacher Education in Transition to Knowledge Society

Bilgi Toplumuna Geçişte Öğretmen Eğitimi

Fen-Edebiyat Fakültesi

07-08 Nisan 2016

On Violence

Şiddet Üzerine

Güzel Sanatlar Fakültesi

10-11 Mart 2016

Art in Daily Life

Günlük Yaşamda Sanat

Hukuk Fakültesi

21-22 Nisan 2016

Global Citizenship: The Meaning of Citizenship from Young Perspective

Küresel Yurttaşlık: Genç Perspektifinden Yurttaşlığın Anlamı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

14-15 Nisan 2016

Entrepreneurship and Intellectual Capital

Girişimcilik ve Entellektüel Sermaye

İletişim Fakültesi

25-26 Nisan 2016

Communication, Technology and Creativity

İletişim, Teknoloji ve Yaratıcılık

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 

05-07 Mayıs 2016

Human and Space

İnsan ve Mekân

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

28-29 Nisan 2016

Engineering Technologies

Mühendislik Teknolojileri

Hemşirelik Yüksekokulu

17-18 Mart 2016

Migration, Health and Nursing

Göç, Sağlık ve Hemşirelik